نوار پیشرفت خطی

[nz_sep color=”#ffb700″ top=”15″ bottom=”35″ width=”100″ height=”2″ align=”center”]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[nz_progress][nz_line percentage=”80″ bar_color=”#ffb700″ title=”المان اول” track_color=”#f5f5f5″ color=”#ffffff”][nz_line percentage=”90″ bar_color=”#ffb700″ title=”المان دوم” track_color=”#f5f5f5″ color=”#ffffff”][nz_line percentage=”95″ bar_color=”#ffb700″ title=”المان سوم” track_color=”#f5f5f5″ color=”#ffffff”][nz_line percentage=”85″ bar_color=”#ffb700″ title=”المان چهارم” track_color=”#f5f5f5″ color=”#ffffff”][/nz_progress]
[nz_progress][nz_line percentage=”80″ bar_color=”#009ee3″ title=”المان اول” track_color=”#f5f5f5″ color=”#ffffff”][nz_line percentage=”60″ bar_color=”#009ee3″ title=”المان دوم” track_color=”#f5f5f5″ color=”#ffffff”][nz_line percentage=”95″ bar_color=”#009ee3″ title=”المان سوم” track_color=”#f5f5f5″ color=”#ffffff”][nz_line bar_color=”#009ee3″ title=”المان چهارم” track_color=”#f5f5f5″ color=”#ffffff”][/nz_progress]
[nz_counter columns=”4″][nz_count value=”7860″ border_color=”#525252″ text_color=”#ffb700″ value_color=”#ffffff” title=”شمارنده اول” icon=”icon-users2″ icon_color=”#ffffff” title_color=”#ffffff” count_color=”#ffffff”][nz_count value=”9720″ border_color=”#525252″ text_color=”#ffb700″ value_color=”#ffffff” title=”شمارنده دوم” icon=”icon-coin” icon_color=”#ffffff” title_color=”#ffffff” count_color=”#ffffff”][nz_count value=”5740″ border_color=”#525252″ text_color=”#ffb700″ value_color=”#ffffff” title=”شمارنده سوم” icon=”icon-wand” icon_color=”#ffffff” title_color=”#ffffff” count_color=”#ffffff”][nz_count value=”3890″ border_color=”#525252″ text_color=”#ffb700″ value_color=”#ffffff” title=”شمارنده چهارم” icon=”icon-music2″ icon_color=”#ffffff” title_color=”#ffffff” count_color=”#ffffff”][/nz_counter]

نوار پیشرفت دایره ای

[nz_sep color=”#ffb700″ top=”15″ bottom=”35″ width=”100″ height=”2″ align=”center”]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[nz_circle_progress align=”center”][nz_circle percentage=”80″ bar_color=”#ffb700″ track_color=”#ebebeb” color=”#ffb700″ icon=””]

المان اول

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

[/nz_circle][nz_circle percentage=”65″ bar_color=”#ffb700″ track_color=”#ebebeb” color=”#ffb700″ icon=””]

المان دوم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

[/nz_circle][nz_circle percentage=”90″ bar_color=”#ffb700″ track_color=”#ebebeb” color=”#ffb700″ icon=””]

المان سوم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

[/nz_circle][nz_circle percentage=”65″ bar_color=”#ffb700″ track_color=”#ebebeb” color=”#ffb700″ icon=””]

المان چهارم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

[/nz_circle][/nz_circle_progress]

نوار پیشرفت آیکن دار

[nz_sep color=”#ffb700″ top=”15″ bottom=”35″ width=”100″ height=”2″ align=”center”]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[nz_icon_progress icon=”icon-music2″ inactive_color=”#c0c0c0″ active_color=”#ffb700″ number=”7″ active=”5″ align=”center”][nz_icon_progress icon=”icon-banknote” inactive_color=”#c0c0c0″ active_color=”#ffb700″ number=”7″ active=”3″ align=”center”][nz_icon_progress icon=”icon-lab2″ inactive_color=”#c0c0c0″ active_color=”#ffb700″ number=”7″ active=”4″ align=”center”]
[nz_icon_progress icon=”icon-t-shirt” inactive_color=”#c0c0c0″ active_color=”#009ee3″ number=”7″ active=”4″ align=”center”][nz_icon_progress icon=”icon-data” inactive_color=”#c0c0c0″ active_color=”#009ee3″ number=”7″ active=”6″ align=”center”][nz_icon_progress icon=”icon-clip” inactive_color=”#c0c0c0″ active_color=”#009ee3″ number=”7″ active=”3″ align=”center”]

شمارش معکوس

[nz_gap height=”15″]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

[nz_sep color=”#ffb700″ top=”15″ bottom=”35″ width=”100″ height=”2″ align=”center”][nz_timer enddate=”November 29, 2029 15:03:25″ days=”روز” hours=”ساعت” minutes=”دقیقه” seconds=”ثانیه” text_color=”#ffb700″ value_color=”#ffffff”]

نمودار های دارای انیمیشن

[nz_sep color=”#ffb700″ top=”15″ bottom=”35″ width=”100″ height=”2″ align=”center”]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.